Izazovi financiranja investicijskih projekata

Imate sjajan projekt, nemate dovoljno novaca i mislite kako je pravi izazov doći do novca?

U načelu, nikad nije problem u novcu već u drugim čimbenicima bitnim za projekte jer su izvori financiranja su jako zainteresirani plasirati svoje viškove i razumno će razmotriti svaku priliku za ulaganje.

U čemu je onda stvar?

U načelu, svi izvori financiranja imaju svoju mjeru za rizik. U detalje o rizicima nećemo ulaziti, ali svakako treba imati na umu kako će biti riječ o općim rizicima te rizicima koji su specifični za neko tržište, industriju ili sam projekt. Izvori financiranja će uz rizik vezati očekivanja u vidu povrata s vezom – što veći rizik to veći očekivani povrat.

Izvori financiranja kod određivanja rizika za pojedini projekt vode računa i o:

1. Razvojna faza projekta

Potrebno je napomenuti kako je faza u kojoj se projekt nalazi izuzetno bitan čimbenik i većina investitora  prema tome i određuje svoje preferencije i specijalizacije. Npr. pokrećete poslovanje s vlastitom poslovnom idejom i imate pripremljeni poslovni plan pa računate kako će vam banka odobrite kredit. Gotovo sigurno neće jer će takva faza razvoja projekta (kompanije) nositi prema bančinim pravilima vrlo visoki rizik, najčešće neprihvatljiv bankama. Dodatno, čak i kada bi kredit bio odobren, pridodijeljena kamatna stopa bila takva da ju većina projekata ne bi podnijela.

2. Zadržavanje kontrola nad poslovanjem

Vlasnik projekta ima određeni postotak sredstava za realizaciju projekta, a prethodno je već određena sredstva (kapital) i trud uložio u projekt pa očekuje kako će isto biti dovoljno da zadrži kontrolu i nakon ulaska dodatnih izvora financiranja. S druge strane, svi izvori financiranja imaju izgrađene vlastite mehanizme kontrole, bilo da su oni izričiti (odmah se primjenjuju) ili uvjetni (u određenim okolnostima)i sigurno niti jedan izvor financiranja neće svu kontrolu prepustiti vlasniku projekta. Koliko kontrole vlasnik može zadržati ovisi o vlastitom učešću, udjelu vanjskog financiranja, ukupnoj veličini projekta odnosno broju različitih investitora koji su se spremni uključiti u projekt. Recimo, projekti u vezi nekretnina se ponekad mogu realizirati sa zadržavanjem kontrole ukoliko vlasnik projekta sam investira u zemljište, arhitektonski projekt  i građevinsku dozvolu, a prestalo bude vanjsko financiranje u vidu zajma banke. S druge strane, visokorizični projekti u kojima je vlasnik uložio značajna sredstva, ali mu nedostaje mali dio  kako bi dovršio određenu ranu fazu razvoja, može privući investitora koji je za 10% ulaganja zahtijevati 100% kontrole do uspješnog završetka faze razvoja.

Očekivanja vlasnika projekata u vidu zadržavanja kontrolne nad daljnjom realizacijom jest jedna od češćih prepreka u realizaciji investicijskih projekta, odnosno nemogućnost izvora financiranja da uspostavi kontrolu nad projektom će biti razlogom dodjeljivanja visokog stupnja rizika ili odustajem od projekta.

3. Projektni menadžment

Rizik će biti vezan i za procjenu menedžmenta koji vodi projekt. Tako će se osobito pozitivno gledati ukoliko menedžment ima iza sebe uspješno realizirane takve ili slične projekte. Procjene li izvori financiranja kako menedžment nema odgovarajuće kompetencije, odustat će od financiranja projekta ili će eventualno gledati alternativni mehanizmi za smanjenje ovog rizika (npr. uključivanjem vlastitog menedžmenta ili stručnjaka).

Posebni izazov je osigurati financiranje na tržištima u poteškoćama ili vremenu opće gospodarske nesigurnosti, ali ako se  vratimo na početak i imamo na umu premisu o riziku  i povratu te ako je riječ o projektima koji mogu osigurati visoke prinose ili imaju u sebi ugrađen mehanizam putem koje se može smanjiti rizik za investitora, investicija je i tada moguća.

Copyright Corporate Performance Advisory 2013.

Izrada web stranica: Netlex